23/03/2017 tarih ve 30016 sayılı Resmi Gazete'de 2017/9962 sayılı "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında” Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.
Söz konusu Karar ile;
1. Son üç takvim yılı itibariyle, mal ihracatı yapmak şartıyla yıllık ortalama ihracatı;
o 500.000-10 Milyon Dolar arasında olan firmaların 1 (bir),
o 10-25 Milyon Dolar arasında olan firmaların 2 (iki),
o 25-50 Milyon Dolar arasında olan firmaların 3 (üç),
o 50-100 Milyon Dolar arasında olan firmaların (4) dört,
o 100 Milyon Dolar üzeri olan firmaların 5 (beş) yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir.
2. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, , güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından, mahkum olmaması devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya topluluklara üyelik, mensubiyet, iltisak ya da bunlarla irtibatları bulunmaması kaydıyla iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecektir. Hususi damgalı pasaport, eş ve çocukları kapsamayacaktır.
3. Serbest Bölgede faaliyet gösteren firma yetkilileri de şartları karşılamaları kaydıyla hususi damgalı pasaport alabilecektir.
4. Hususi Damgalı Pasaport alabilecek firmalar, yukarıdaki şartlar kapsamında resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenecektir.
5. İhracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilir.
6. Hususi Damgalı Pasaport müracaatını yapacak firma, İçişleri ve Ticaret Bakanlığınca müşterek belirlenen ekteki talep formu ve aşağıda listelen belgeleri hazırlayarak üyesi olduğu İhracatçı Birliğine sunacaktır. İhracatçı Birliği tarafından doğruluğu kontrol edilen form firmanın üyesi olduğu İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendireceği Başkan Yardımcısı tarafından imzalanması sonrasında şahsen Bölge Müdürlüklerinin onayına sunulacaktır. Bölge Müdürlüğünce onaylanan form İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne şahsen başvuru için firma yetkilisine teslim edilecektir.
7. İhracatçı Birlikleri tarafından onaylanan talep formu 60 (altmış) gün geçerli olacaktır. Talep formu ile başvuru yapmadan önce İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden randevu alınmasını müteakip başvuruda bulunulması önem arz etmektedir.
8. Hususi Damgalı Pasaport alabilme şartlarını taşımadığı tespit edilen veya şartlardan birini kaybettiği anlaşılan yetkili 15 gün için pasaportunu iade etmekle yükümlüdür. İade ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine 10 (on) yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.
9. Hususi damgalı pasaport 2 yıl süre ile geçerli olacaktır.
10. Karar uyarınca, hususi damgalı pasaport alabilecek durumdakilerineş ve çocukları uygulamadan yararlanamayacaktır.
İhracatçı Birliklerine Başvuru Esnasında İstenen Belgeler :
1. Dilekçe aşağıdadır. (Müracaat sahibi ile Temsil yetkilisinin Cep telefonu ve e-posta bilgileri de yazılacaktır.),
2. Talep Formu aşağıdadır.
3. Firma sahibi veya ortağı için firmanın güncel sahipliğini/ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicili Gazetesinin fotokopisi, ibraz edilememesi halinde Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan yazı,
4. Firma çalışanı için başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla geçmişe dönük üç (3) aya ait SGK bildirgesinin aslı (e-bildirge asıl olarak kabul edilir.),
5. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerin geçerli noter onaylı imza sirküleri aslı ve fotokopisi,
6. Nüfus cüzdanı /Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının okunaklı fotokopisi
Müracaat Sahibi İhracatçı Firma Tarafından Dikkat Edilecek Hususlar:
1. Form, müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulur. Form elektronik ortamda ya da okunaklı olmak şartıyla el ile doldurulabilir.
2. Formun doldurulmasını müteakip formda yer alan "fotoğraf” kısmına fotoğraf yapıştırılır. Forma yapıştırılacak fotoğrafın biyometrik olması zorunlu değildir. Ancak Emniyet Müdürlüğüne yapılacak başvuruda formla birlikte ibraz edilecek 2 adet fotoğrafın biyometrik (cepheden çekilmiş, arka fon rengi beyaz ve ICAO Standartlarına uygun) olması zorunludur.
3. Formun formatı kesinlikle değiştirilmez.
4. Formun ön ve arka yüzü tek sayfada olmalıdır.
5. Form doldurulurken, formun arka yüzünde yer alan hususlar dikkate alınır.
6. Formda "Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Bilgileri” kısmında yer alan bilgilerde kısaltma yapılmaz.
7. Müracaat sahibi Nüfus Cüzdanına sahipse, formda yer alan "Seri No” satırına nüfus cüzdanının ön yüzünde "SERİ” satırında yer alan 1 harf ve 2 rakam ile "No” ibaresinden sonra belirtilmiş olan 6 haneli rakamın yazılması, "Geçerlilik Tarihi” satırının boş bırakılması, "Veren Makam” satırına Nüfus Cüzdanının arka yüzünde yer alan "Verildiği Yer” kısmında yer alan bilginin yazılması gerekmektedir.
8. Müracaat sahibi Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına sahipse, formda "Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Bilgileri” kısmında yer alan tüm bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
9. Form üzerinde silinti, kazıntı ve karalama yapılmaz.
10. Müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurularak imzalanan form, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından da imzalanır.
11. Formda yer alan "Düzenleme Tarihi”, "Firmanın Hususi Damgalı Pasaport Alabilecek Toplam Yetkili Sayısı” ve "Mühür” kısımları kesinlikle doldurulmaz.
12. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yazılan dilekçede, belirtilen alanlar eksiksiz doldurulmalıdır.
13. Eksik belge ile müracaat edilmesi halinde başvuru işleme alınmaz.
 
Ayrıntılı Bilgi için irtibat numaraları: 0 212 454 05 29, 0 212 454 06 52, 0 212 454 06 92, 0 212 454 05 31