Birliklerimizin Olağan Genel Kurullarına Davet Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Sirküler Tarih/No:10.03.2023/226
Sayı :274-1189

 

İstanbul,08.03.2023
 

 

 


GEMİ, YAT VEHİZMETLERİ
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

OLAĞAN GENEL KURUL İÇİN DAVET

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında, 5910 sayılı Kanun kapsamında Birliklerimizin 2022 yılları Olağan Genel Kurulları aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde ekli (Ek-1) gündem çerçevesinde yapılacaktır.

Üyelerimizin genel kurula katılma ile ilgili,

  • Cari yıl itibari ile (2022 yılı) üyelik borcu bulunan üyelerimizin borcunu zamanında ödemesi
  • Genel Kurula katılım için gerekli evrakları;
  • Tüzel kişi üyeler için (1 - Temsilci görevlendirme yazısı (Ek-2B), 2 - "Güncel Ticaret Sicili Gazetesi veya sicil tasdiknamesinin aslı ya da Genel Sekreterliğimiz tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi”),
  • Gerçek kişi üyeler için (1 - Katılım bildirim yazısını (Ek - 2A), 2- Geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanı veya Genel Sekreterliğimiz tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi),

süresi içinde Genel Sekreterliğimize iletmesi,

  • Genel Kurul günü ve saatinde toplantı yerinde bulunması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ve Genel Kurula katılımın sağlanması hususu önemle rica olunur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 

GENEL KURUL TARİHLERİ İLE SON BORÇ ÖDEME VE EVRAK TESLİM TARİHLERİ

Yönetim Kurullarımızın kararları doğrultusunda birliklerimiz için belirlenen 2022 yılı olağan genel kurul toplantı tarihleri aşağıdaki çizelgede yer aldığı şekilde belirlenmiş olup, mevzuat gereği birinci toplantı tarihinden 3 günü önce genel kurula katımla ilgili koşulları yerine getirmiş olmak gerekmektedir.

Genel kurul toplantıları, hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile yapılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde müteakip toplantılarda çoğunluk aranmaz. Ancak, yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı ile divan heyeti toplamı olan otuz üyeden az sayıda üye ile toplantı yapılamaz.

 

Birliklerimizin, evrak teslim, son borç ödeme ve toplantı tarihlerini gösterir çizelge:

 

 

Birlik Adı

Evrak Teslim Tarihi

Son Borç Ödeme Tarihi

I. Toplantının

Tarih ve Saati

Çoğunluk Sağlanamadığı Takdirde Yapılacak II. Toplantı Tarih ve Saati

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği

30 Mart 2023 Perşembe

03 Nisan 2023 Pazartesi

04 Nisan 2023 Salı Saat 14:00

05 Nisan 2023 Çarşamba Saat 14:00

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

07 Nisan 2023 Cuma

10 Nisan 2023 Pazartesi

12 Nisan 2023 Çarşamba Saat 15:00

13 Nisan 2023 Perşembe Saat 15:00

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği

12 Nisan 2023 Çarşamba

14 Nisan 2023 Cuma

17 Nisan 2023 Pazartesi Saat 11:00

18 Nisan 2023

Salı Saat 17:30

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği

19 Nisan 2023 Çarşamba

24 Nisan 2023 Pazartesi

25 Nisan 2023 Salı Saat 11:00

26 Nisan 2023 Çarşamba Saat 11:00

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği *

19 Nisan 2023 Çarşamba

24 Nisan 2023 Pazartesi

25 Nisan 2023 Salı Saat 15:00

26 Nisan 2023 Çarşamba Saat 15:00

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

24 Nisan 2023 Pazartesi

24 Nisan 2023 Pazartesi

27 Nisan 2023 Perşembe Saat 15:00

28 Nisan 2023

Cuma Saat 15:00

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

24 Nisan 2023 Pazartesi

24 Nisan 2023 Pazartesi

27 Nisan 2023 Perşembe Saat 16:00

28 Nisan 2023

Cuma Saat 16:00

Toplantıların Yeri

Dış Ticaret Kompleksi Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No: 3 /

Bahçelievler / İSTANBUL

(*) Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği'nin Toplantı yeri

Holiday Inn Otel Tuzla Güzelyalı Mah,

Sahil Blv. No: 72, 34903 Pendik/İstanbul

 

 

GENEL KURULA KATILMA KOŞULLARI

  1. Cari yıl itibari ile (2022 yılı) birliğe aidat borcu bulunmamak, (Bu bilgi birlik kayıtlarında mevcut olup ilave bir belge ile tevsiki aranmaz)

     2. İhracat yaptığı birlik kayıtlarından tespit edilemeyen firmaların, son iki takvim yılı itibari ile Birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden FOB 20.000 ABD Doları ve üzerinde olmak kaydıyla ilgili sektörün son iki takvim yılındaki ihracatının toplamının milyonda biri oranında fiili ihracat ve/veya Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve/veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri aracılığıyla ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan gümrük beyannamelerini ibraz etmesi,

  1. Tüzel kişilerin (şirketler) süresi içinde (Son Evrak Teslim Tarihi mesai saati sonuna Saat 17:30 kadar) aşağıdaki belgeleri birliğe ibraz etmesi,

a. Temsilci Görevlendirme yazısı (Ek-2B) (Genel Kurula katılacak temsilcinin şirketi temsil ve ilzama yetkili olması ve Temsilci Görevlendirme yazısının da şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış olması gerekmektedir.)

b. Güncel Ticaret Sicili Gazetesi veya sicil tasdiknamesinin aslı ya da Genel Sekreterliğimiz tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi

 

  1. Gerçek kişilerin (şahıs firmaları), süresi içinde (Son Evrak Teslim Tarihi mesai saati sonuna Saat 17:30 kadar) aşağıdaki belgeleri birliğe ibraz etmesi,

a. Geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanı veya Genel Sekreterliğimiz tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi,

b. Katılım bildirim yazısını (Ek -2A )

ile genel kurula katılabilirler.

 

 

GENEL KURULLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI BİLGİLER

TİM ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 5910 sayılı Kanuna göre hazırlanan yönetmeliğin 8. maddesinde açıklandığı şekilde,

"1) Genel kurul, son iki takvim yılı itibari ile üye olan, (31.12.2021 tarihi ve öncesinde) üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, 20.000 USD. ve üzerinde olmak kaydı ile ilgili sektörün son iki takvim yılındaki ihracatının toplamının milyonda biri oranında fiili ihracat ve/veya üzerinde üyesi olduğu birlik üzerinden fiili ihracat ve/veya Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve/veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri aracılığıyla ihraç kaydıyla satış ve/veya ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile Türkiye'de ikamet etmeyenlere fatura ile satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyelerden teşekkül eder.

İhracatın filen gerçekleştiğinin birlik veya gümrük kayıtları ile teyit edilmesi gerekeceği için gerek görülmesi halinde ihracatın tevsiki için gümrük onaylı beyanname istenebilecektir.

İhracatını Türkiye'de ikamet etmeyenlere fatura ile satış ile yapmış ise, yaptığı ihracata ilişkin birlik ve gümrük onaylı özel faturasını ibraz etmesi gerekebilecektir.

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve/veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri aracılığıyla ihraç kaydıyla satış yapan bir üyenin, ihracata ilişkin beyannamede imalatçı/tedarikçi olarak belirtilmiş olması, ilgili Birliğin genel kuruluna katılabilmek için tek başına yeterli olmayıp, ilgili beyannamedeki ihracatçıya satış yapıldığına dair, en az FOB 20.000 ABD Doları ve üzerinde olma kaydı ile ilgili sektörün son iki takvim yılındaki ihracatının toplamının milyonda biri oranında İmalatçı/tedarikçi tarafından ihracatçıya kesilmiş, satışa ilişkin fatura örneğinin, Hazirun listelerine itiraz süreleri sona erinceye kadar Genel Sekreterliğimize ibraz edilmesi zorunludur. Bu süre içerisinde ilgili belgeleri ibraz etmeyen üyeler hazirun listesinden çıkarılır.

(2) Genel kurula gerçek vetüzel kişiler adına vekaleten iştirak edilemez.

(3) Birlik genel kurullarında tüzel kişiler kanuni temsilcisi vasıtasıyla temsil edilir. Kanuni temsilcilerin, temsil ettiği tüzel kişileri temsile yetkili olduklarını güncel Ticaret Sicili Gazetesi aslı ya da Genel Sekreterliğimiz tarafından aslı görülerek telim alınacak fotokopisi veya sicil tasdiknamesi ve temsil ettikleri tüzel kişilikçe verilecek temsilci görevlendirme yazısı ile tevsik etmeleri gerekmektedir.

Genel kurula katılma hakkına sahip Gerçek Kişiler (şahıs firmaları) genel kurul toplantılarına katılabilmek için, geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanı veya Genel Sekreterliğimiz tarafından aslı görülerek telim alınacak fotokopisi ve katılım bildirim yazısını tevsik etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurula katılacak tüm üyelerin temsilcilerinin, genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 3 iş günü öncesine kadar (bakınız 2. sayfada yer alan çizelge) genel sekreterlik kayıtlarına geçmiş olması kaydıyla verilecek, tüzel kişileri temsile yetkili kişilerce imzalanacak ekte (Ek 2B) sunulan temsilci görevlendirme yazıları ile Temsil ettiği tüzel kişileri temsile yetkili olduklarını belirtir güncel sicil tasdiknamesi veya güncel Ticaret Sicili Gazetesinin aslı ya da Genel Sekreterliğimiz tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi ile tevsik etmeleri gerekmektedir. Gerçek kişiler katılım bildirim formunu (Ek-2A) ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanını veya birlik tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisini Genel Sekreterliğimize sunmaları gerekmektedir.

Genel kurula katılacak tüm üyelerin, genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 3 gün önce (bakınız 2. sayfada yer alan çizelge) birliğe olan borçlarını ödemiş olmaları gerekmektedir. Borç ödeme sürelerinin son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde (Cumartesi ve Pazar günleri tatil günü kabul edilecektir), takip eden ilk işgünü son gün olarak kabul edilecektir. Bu tarihten sonra yapılan aidat borcu ödemeleri toplantıya giriş hakkı vermez.

 

Birliğe olan borçları; merkez uygulama birimine, irtibat bürolarına, diğer genel sekreterlik veznelerine ödenebileceği gibi Vakıflar Bankası Şirinevler Şubesi (Şube Kodu :282) nezdindeki TR06 0001 5001 5800 7260 0161 47 IBAN numaralı banka hesabına birlik sicil numarası veya vergi numarası belirtilmek sureti ile masraf ödenmeksizin yatırılabilecektir.

Genel Sekreterliğimizce genel kurula katılabilecekler listesi, ilk toplantı tarihinden 12 gün önce 3 (üç) gün süreyle Birlik Merkezine asılarak ilan edilir. İlan süresi içerisinde listeye yapılacak itirazlar Genel Sekreterlik tarafından en geç 2 (iki) gün içinde karara bağlanır. Genel Kurula katılma hakkını haiz üyeleri gösterir son liste ilk toplantı tarihinden 7 (yedi) gün önce birlik merkezinde ilan edilir. Kesinleşmiş listelerin ilanından itibaren listeye yapılacak itirazlar kabul edilmez.

Genel kurul toplantıları, hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile yapılır. Genel kurul toplantıları, hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile yapılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıda çoğunluk aranmayacaktır. Ancak, yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı ile divan heyeti toplamı olan otuz üyeden az sayıda üye ile toplantı yapılamaz.

Genel kurul kararları oy çokluğu ile alınır.

Genel Kurula katılım hakkı için gereken tutarlar aşağıda belirtilmektedir.

İst. Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği için 20.000,00 USD

İst. Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği için 20.000,00 USD

İst. Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği için 20.000,00 USD

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği için 20.000,00 USD

İst. Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği için 20.000,00 USD

İst. Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği için 20.000,00 USD

İst. Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birliği için 20.616,71 USD

 

Daha kapsamlı bilgi için;

· "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”

· "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik”


Ek: 1- Gündem
      2A güncel- Katılım Bildirim Yazısı
      2B güncel-Temsilci Bildirim Yazısı